ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้เครื่องมือดิจิทัล (Development of digital literacy competency)”
วัน-เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.

สถานที่: ณ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้น 4  อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท โทรคคมนาคม จำกัด (มหาชน)

การดำเนินการ: โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

บรรยายโดย: อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2019-09-04T00:42:24+07:00