โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

การเปลี่ยนสถานะและก้าวข้ามจากชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ถือเป็นก้าวที่สำคัญของชีวิตการศึกษาเล่าเรียน เพราะชีวิตในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างแตกต่างจากชีวิตระดับมัธยมปลาย โดยในระดับอุดมศึกษานั้น นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ฉะนั้นการได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น การทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใหม่และอาจารย์วิทยาลัยฯ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก และการที่นักศึกษาใหม่ได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเหมาะสมจะสามารถทำให้นักศึกษาปรับตัวได้ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 ขึ้น ในวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษาทางด้านความคิดและทัศนคติอันดีที่   ซึ่งจำเป็นต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2019-09-04T00:45:04+07:00