งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจ” ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาในหัวข้อบรรยาย “หัวใจสำคัญของการเป็นจิตอาสา” บรรยายโดย นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วัตถุประสงค์โครงการ

1.1 เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อันเป็นการพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะ และเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาทางด้านความคิดและทัศนคติ

1.2 เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างนักศึกษา

2019-09-04T00:45:25+07:00