อาจารย์ ปิติทัศน์ ปูรณโชติ

ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประวัติ
ผลงานวารสารวิชาการ

Highlighted Publication

Puranachot P. et al. (2015) Characterization of genomic variants in Thai lung cancer patients by whole-exome sequencing, Proceedings of the 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2015) on (pp. 79-86).

Puranachot P. et al.  (2011) Community warning system services using SIP. In Networked Computing (INC), the 7th International Conference on (pp. 133-138). IEEE.

งานวิจัยที่สนใจ

Research of Interests

– Genomic Data Science/Computational Biology in the area of cancer and genetic disorders

– Metagenomics, Bioinformatics and Systems Biology

2021-11-26T13:19:42+07:00