ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดร.ฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนพระองค์ไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ไปให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2561 จำนวน 167 คน ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ โดยมีตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตร ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายกรวยดอกไม้และธูปเทียนแพ และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2561 ซึ่งนับเป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งจากระบบรับตรงอิสระและรับตรงร่วม โดยมีส่วนหนึ่งเป็นโควตาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และนักศึกษาบางส่วนยังได้รับทุนตามโครงการ “ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์” โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการเรียนการสอนในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระประสงค์ให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะเป็นนักวิจัย นักพัฒนา มีคุณธรรม และจิตเมตตา ยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในประเทศไทย และสนับสนุนให้ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สมดังพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งนี้ เป็นสถาบันเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับนักศึกษายุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

2019-09-04T00:59:07+07:00