โครงการปฏิบัติธรรม นำชีวิต

25 – 27 พฤษภาคม 2561 สถานปฎิบัติธรรม เสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ

การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น จำต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา         คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เห็นความสำคัญในการจัดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้พัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคมร่างกายและคุณธรรม ซึ่งการที่นักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้นั้น จำเป็นต้องใช้ความพยายามอุตสาหะอย่างมาก  นักศึกษาบางคนอาจประสบปัญหาต่างๆ  เข้ามาในชีวิต  ดังนั้น จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิตเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา มีความพร้อมด้านจิตใจสู่การเป็นนักศึกษาที่เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขมีแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งตอบสนองต่อพันธะกิจหลักในการพัฒนานักศึกษาเสริมสร้างสมรรถนะ และเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา  และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะและการทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา

  1. มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา
  2. มีแนวทางในการปรับตัว การแก้ปัญหา และความพร้อมด้านจิตใจ
2019-09-04T00:59:27+07:00