โครงการอนุศาสกพบนักศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม และ 23 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของอาจารย์อนุศาสก และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะในบทบาทผู้ดูแลชี้แนะและแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาในความดูแลแทนผู้ปกครอง การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจระหว่างอาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา จึงจัด “โครงการอนุศาสกพบนักศึกษา” เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในความดูแลได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทของอาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษา และบทบาทของตนเอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษา ช่วยให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จและมีความสุขขณะที่เป็นนักศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯที่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของอาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนานักศึกษา

ความท้าทายของการเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนระดับมัธยมปลายสู่ชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องปรับตัวหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวให้เข้าสังคมการคบเพื่อน การเรียนที่หนักขึ้น รวมทั้งการใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของสถาบัน ซึ่งนักศึกษาบางคนอาจพบกับปัญหาต่างๆ และอาจต้องการคำแนะนำจากบุคคลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาที่ตนเองประสบ อาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษา จึงเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญมาก ในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเกิดความสบายใจ ความสุข ตลอดระยะเวลาการเรียน ซึ่งการเป็นอาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษาในบทบาทผู้ดูแลชี้แนะและแก้ไขปัญหาในความดูแลแทนผู้ปกครอง

2019-09-04T01:02:16+07:00