ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้เข้าหารือความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (นาโนเทค) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้เข้าหารือความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (นาโนเทค) นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล คณะผู้บริหาร นักวิจัยและเจ้าหน้าที่นาโนเทค โดยได้หารือถึงความร่วมมือในการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์ในการทำวิจัยของนักศึกษาทั้งในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้คณาจารย์และนักวิจัยจากทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสานความร่วมมือในการทำวิจัยในด้านต่างๆ ด้วย อาทิเช่น การพัฒนาเภสัชสำอางค์ การนำส่งสารต้านมะเร็งด้วยอนุภาคนาโน การนำส่งสารออกฤทธิ์ เช่น ยาระงับปวด ผ่านเข็มขนาดไมโคร (micro needles) การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดไมโคร (pm 2.5) รวมไปถึงแนวทางในการก่อตั้งวิสาหกิจจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Spin-off) การนี้ ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จะเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างสถาบันในรูปแบบของ talent mobility ซึ่งอาจารย์และนักวิจัยสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งในสองสถาบันเพื่อประโยชน์ในการทำวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอันใกล้

2022-10-05T09:36:20+07:00