ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1-3 Medical Students” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักคึกษารุ่นที่ 2 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563) จำนวน 32 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563)
บรรยากาศกิจกรรมในวันงาน นักศึกษาแพทย์พบปะ Year Lead และ Course Coordinators ชั้นปีที่ 2 ชี้แจงปฏิทินการศึกษา ตารางเรียนปีการศึกษา 2565 ระเบียบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การวัดและประเมินผล ระบบสนับสนุนต่าง ๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ระบบการดูแลนักศึกษาร่วมทั้งมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับนักศึกษา และช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง และ รองศาสตราจารย์ ดร. ไกร มีมล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น Guest lecture ซึ่งมาบรรยายให้ความรู้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนในชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อ Fundamentals of embryonic development, organogenesis, and congenital disease โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความอบอุ่น จากคณาจารย์ และน้องๆ นักศึกษาแพทย์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ
2022-07-04T09:43:33+07:00