โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาถึงสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆของทางคณะฯ และผศ.ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านการเรียนการสอน เกณฑ์การวัดและประเมินผล รวมถึงระเบียบข้อบังคับด้านการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับฟังประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิตและวิธีการในการปรับตัวของนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงยังได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุศาสก เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเป็นการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2022-01-10T09:58:19+07:00