คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมโครงการ Anatomy the series เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับเยาวชน ผ่านระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น.
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมโครงการ Anatomy the series เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับเยาวชน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 
โครงการ Anatomy the series เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับเยาวชน
เป็นการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะด้าน รวมทั้งอาจารย์ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมด้านการเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานวิชากายวิภาคศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การนี้ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะผลิตบัณฑิตในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ หรือวิชากายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) ที่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ และต่อยอดทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพให้มากที่สุด จึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะพื้นฐานในวิชากายวิภาคศาสตร์ และเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในสาขาแพทยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ ประกอบด้วย
1. อาจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย (แพทย์เชี่ยวชาญสาขามะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนและอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อ”
2. อาจารย์ นายแพทย์ภวินท์ภัทร เบญจพงศาพันธุ์ และ อาจารย์ นายแพทย์ชวิน วรกุล (อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)
บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอด”
3. อาจารย์ แพทย์หญิงณัชชา วัฒนโภคาสิน (แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไปและอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะภายใน”
4. อาจารย์ แพทย์หญิงสุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)
บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเต้านมและทรวงอก”
5. อาจารย์ แพทย์หญิงอาทิตา ชูหลำ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา) บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับช่องด้านสมอง”
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถติดตามการเปิดรับสมัครรุ่นต่อไปและกิจกรรมดี ๆ จากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ที่
2021-07-17T15:12:34+07:00