คณะเเพทยศาสตร์เเละการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการวัสดุชุมชนเมือง (Klongklau Smart Model) ณ โรงเรียนคลองเกลือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
คณะเเพทยศาสตร์เเละการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการวัสดุชุมชนเมือง (Klongklau Smart Model) ณ โรงเรียนคลองเกลือ
โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม ด้านการจัดการขยะให้กับนักเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีรูปแบบการจัดการขยะดังต่อไปนี้
ฐานที่ 1 ฐานการจัดการวัสดุรีไซเคิล
ฐานที่ 2 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน
ฐานที่ 3 ฐานการหมักปุ๋ยจากเศษอาหาร
ฐานที่ 4 ฐานจุดจัดการขยะ
ฐานที่ 5 กินอาหารให้หมดจาน
ฐานที่ 6 จุดจัดการวัสดุรีไซเคิลจุดที่ 2
ฐานที่ 7 จุดคัดแยกขยะ วัสดุรีไซเคิล
การนี้ ตัวแทนสำนักกิจการนักศึกษา จากสถาบันการการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อกองทุนการศึกษานักเรียนคลองเกลือ และแนะนำข้อมูลโครงการบริษัทจำลองธุรกิจรีไซเคิล จากสถาบันการการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อีกด้วย
2021-06-21T14:05:59+07:00