บริการวิชาการและสังคม 2019-06-23T09:23:22+07:00

บริการวิชาการและสังคม

     คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายในด้านการบริการวิชาการและสังคมที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน มีกระบวนการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้มีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเสวนาความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม ภายใต้หลักความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้

อาจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ  กันตถาวร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเเละสังคม