กิจกรรมนักศึกษา 2019-09-06T10:29:48+07:00

กิจกรรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โครงการศึกษาดูงานจิตอาสาที่มูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน

Louis is home for me and after many years away I was excited to learn that here be back near family and do my essay friends.