โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน 2020-07-02T15:36:15+07:00

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
CPE 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
(จธวค ๑๐๒) (Computer Programming Basics)
3(2-2-6)
CPE 103 คณิตศาสตร์ดิสครีต
(จธวค ๑๐๓) (Discrete Mathematics)
3(2-2-6)
CHHD 101 แนวคิดด้านสุขภาพและระบบการบริการสุขภาพ
(จภขส ๑๐๑) (Concepts of Health and Health Care Systems)
1(1-0-3)
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป
(จธภศ ๑๐๑) (General English)
3(3-0-6)
MTH 101 คณิตศาสตร์
(จธคณ ๑๐๑) (Mathematics I)
3(3-0-6)
MTH 101 คณิตศาสตร์
(จธคณ ๑๐๑) (Mathematics I)
3(3-0-6)
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
(จธฟส ๑๐๓) (General Physics for Engineering Student 1)
3(3-0-6)
GEN 101 พลศึกษา
(จธศท ๑๐๑) (Physical Education)
1(0-2-2)
รวม 17(14-6-35)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 55
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
CPE 111 การเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างข้อมูล
(จธวค ๑๑๑) (Programming with Data Structures)
3(2-2-6)
CHHD 102 กายวิภาคศาสตร์และระบบต่าง ๆ ของร่างกายสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
(จภขส ๑๐๒) (Introduction to Anatomy and Body Systems Health Data Science)
3(2-2-6)
CHHD 103 สุขภาพโลกเบื้องต้น
(จภขส ๑๐๓) (Introduction to Global Health)
1(1-0-3)
CHHD 104 จริยธรรมในการวิจัยทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพ
(จภขส ๑๐๔) (Ethics for Medical Research and Health Informatics)
1(1-0-3)
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
(จธศท ๑๒๑) (Learning and Problem Solving Skills)
3(3-0-6)
LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค
(จธภศ ๑๐๒) (Technical English)
3(3-0-6)
MIC 101 ชีววิทยาทั่วไป
(จธชว ๑๐๑) (General Biology)
3(3-0-6)
รวม 17(15-4-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 55
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
CPE 231 ระบบฐานข้อมูล
(จธวค ๒๓๑) (Database Systems)
3(2-2-6)
CHHD 201 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลพื้นฐาน
(จภขส ๒๐๑) (Fundamental Molecular Genetics)
3(3-0-6)
CHHD 202 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
(จภขส ๒๐๒) (Communicable and Non-communicable Diseases)
3(3-0-6)
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2
(จธคณ ๑๐๒) (Mathematics II)
3(3-0-6)
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
(จธศท ๒๓๑) (Miracle of Thinking)
3(3-0-6)
LNG 103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
(จธภศ ๑๐๓) (Academic English)
3(3-0-6)
รวม 18(17-2-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 55
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
CPE 325 ข้อมูลขนาดใหญ่
(จธวค ๓๒๕) (Big Data)
3(2-2-6)
CPE 329 การคัดกรองข้อมูลทางธุรกิจ
(จธวค ๓๒๙) (Business Intelligence)
3(3-0-6)
CHHD 203 ชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศเบื้องต้น
(จภขส ๒๐๓) (Introduction to Computational Biology and Bioinformatics)
3(2-2-6)
CHHD 204 หลักการวินิจฉัยทางคลินิกและการรักษา
(จภขส ๒๐๔) (Principles of Clinical Diagnostics and Therapeutics)
2(2-0-4)
CHHD 301 ชีวสถิติ
(จภขส ๓๐๑) (Biostatistics)
3(3-0-6)
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
(จธศท ๑๑๑) (Man and Ethics of Living)
3(3-0-6)
รวม 17(15-4-34)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 53
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
CPE 352 วิทยาศาสตร์ข้อมูล
(จธวค ๓๕๒) (Data Sciences)
3(2-2-6)
CPE 383 ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยข้อมูล
(จธวค ๓๘๓) (Data Privacy and Security)
3(3-0-6)
CPE 353 การออกแบบการทดลอง
(จธวค ๓๕๓) (Design of Experiment)
3(3-0-6)
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
(จธศท ๒๔๑) (Beauty of Life)
3(3-0-6)
GEN xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
(จธศท xxx) (General Education Elective I)
3(3-0-6)
CHHDxxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
(จภขสxxx) (CHHD Elective I)
3(3-0-6)
รวม 18(17-2-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 55
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
CPE 378 การเรียนรู้ของเครื่อง
(จธวค ๓๗๘) (Machine Learning)
3(2-2-6)
CHHD 302 การจัดการการบริการสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
(จภขส ๓๐๒) (Health Care Management and Health Economics)
2(2-0-4)
CHHD 303 สัมมนาหัวข้อวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
(จภขส ๓๐๓) (Seminar in Health Data Science)
1(0-2-3)
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
(จธศท ๓๕๑) (Modern Management and Leadership)
3(3-0-6)
CPE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
(จธวค xxx) (Computer Engineering Elective I)
3(3-0-6)
GEN xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
(จธศท xxx) (General Education Elective II)
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective I)
3(3-0-6)
รวม 18(17-2-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 55
ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน จำนวนหน่วยกิต
CPE 301 บูรณาการการเรียนและการทำงาน
(จธวค ๓๐๑) (Work Integrated Learning)
2(0-36-4)
รวม 2(0-36-4)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 40
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
CPE 407 โครงงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 1
(จธวค ๔๐๗) (Health Data Science Project I)
3(0-6-9)
CXXX xxx วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 2
(จภขส xxx) (CHHD Elective II)
3(3-0-6)
CHHDxxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
(จภขส ๓๐๓) (Seminar in Health Data Science)
3(3-0-6)
รวม 9(6-6-21)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 33
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
CPE 408 โครงงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 2
(จธวค ๔๐๘) (Health Data Science Project II)
3(0-6-9)
XXX xxx วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 3
(Free Elective III)
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 4
(Free Elective IV)
3(3-0-6)
รวม 9(6-6-21)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 33

รายวิชาที่เปิดสอน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมและการจัดการ จำนวนหน่วยกิต
GEN 101 พลศึกษา
(จธศท ๑๐๑) (Physical Education)
1(0-2-2)
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
(จธศท ๑๑๑) (Man and Ethics of Living)
3(3-0-6)
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
(จธศท ๑๒๑) (Learning and Problem Solving Skills)
3(3-0-6)
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
(จธศท ๒๓๑) (Miracle of Thinking)
3(3-0-6)
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
(จธศท ๒๔๑) (Beauty of Life)
3(3-0-6)
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
(จธศท ๓๕๑) (Modern Management and Leadership)
3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป
(จธภศ ๑๐๑) (General English)
3(3-0-6)
LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค
(จธภศ ๑๐๒) (Technical English)
3(3-0-6)
LNG 103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
(จธภศ ๑๐๓) (Academic English)
3(3-0-6)
LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน
(จธภศ ๒๓๑) (Reading Appreciation)
3(3-0-6)
LNG 232 การแปลเบื้องต้น
(จธภศ ๒๓๒) (Basic Translation)
3(3-0-6)
LNG 233 การอ่านอย่างมีวิจารญาณ
(จธภศ ๒๓๓) (Critical Reading)
3(3-0-6)
LNG 234 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(จธภศ ๒๓๔) (Intercultural Communication)
3(3-0-6)
LNG 235 ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน
(จธภศ ๒๓๕) (English for Community Work)
3(2-2-6)
LNG 243 การอ่านและการเขียนเพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ
(จธภศ ๒๔๓) (Reading and Writing for Career Success)
3(3-0-6)
LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย
(จธภศ ๒๙๖) (Writing Skills in Thai)
3(3-0-6)
LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(จธภศ ๔๑๐) (Business English)
3(3-0-6)
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(จธศท ๓๕๒) (Technology and Innovation for Sustainable Development)
3(3-0-6)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
(จธศท ๓๕๓) (Managerial Psychology)
3(3-0-6)
4. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
(จธศท ๓๐๑) (Holistic Health Development)
3(3-0-6)
5. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม
(จธศท ๓๒๑) (The History of Civilization)
3(3-0-6)
6. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ
GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(จธศท ๓๓๑) (Man and Reasoning)
3(3-0-6)
7. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม
GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
(จธศท ๔๔๑) (Culture and Excursion)
3(2-2-6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

1. รายวิชาบังคับ
1.1. กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์
CPE 103 คณิตศาสตร์ดิสครีต
(จธวค ๑๐๓) (Discrete Mathematics)
3(2-2-6)
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1
(จธคณ ๑๐๑) (Mathematics I)
3(3-0-6)
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2
(จธคณ ๑๐๒) (Mathematics II)
3(3-0-6)
CHHD 301 ชีวสถิติ
(จภขส ๓๐๑) (Biostatistics)
3(3-0-6)
CPE 353 การออกแบบการทดลอง
(จธวค ๓๕๓) (Design of Experiment)
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
(จธฟส ๑๐๓) (General Physics for Engineering Student I)
3(3-0-6)
MIC 101 ชีววิทยาทั่วไป
(จธชว ๑๐๑) (General Biology)
3(3-0-6)
CHHD 101 แนวคิดด้านสุขภาพและระบบการบริการสุขภาพ
(จภขส ๑๐๑) (Concepts of Health and Health Care Systems)
1(1-0-3)
CHHD 102 กายวิภาคศาสตร์และระบบต่าง ๆ ของร่างกายสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
(จภขส ๑๐๒) (Introduction to Anatomy and Body Systems for Health Data Science)
3(2-2-6)
CHHD 103 สุขภาพโลกเบื้องต้น
(จภขส ๑๐๓) (Introduction to Global Health)
1(1-0-3)
CHHD 104 จริยธรรมในการวิจัยทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพ
(จภขส ๑๐๔) (Ethics for Medical Research and Health Informatics)
1(1-0-3)
CHHD 201 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลพื้นฐาน
(จภขส ๒๐๑) (Fundamental Molecular Genetics)
3(3-0-6)
CHHD 202 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
(จภขส ๒๐๒) (Communicable and Non-communicable Diseases)
3(3-0-6)
CHHD 203 ชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศเบื้องต้น
(จภขส ๒๐๓) (Introduction to Computational Biology and Bioinformatics)
3(2-2-6)
CHHD 204 หลักการวินิจฉัยทางคลินิกและการรักษา
(จภขส ๒๐๔) (Principles of Clinical Diagnostics and Therapeutics)
2(2-0-4)
CHHD 302 การจัดการการบริการสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
(จภขส ๓๐๒)     (Health Care Management and Health Economics)
2(2-0-4)
CHHD 303 สัมมนาหัวข้อวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
(จภขส ๓๐๓) (Seminar in Health Data Science)
1(0-2-3)
1.3 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
CPE 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
(จธวค ๑๐๒) (Computer Programming Basics)
3(2-2-6)
CPE 111 การเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างข้อมูล
(จธวค ๑๑๑) (Programming with Data Structures)
3(2-2-6)
CPE 231 ระบบฐานข้อมูล
(จธวค ๒๓๑) (Database Systems)
3(2-2-6)
CPE 325 ข้อมูลขนาดใหญ่
(จธวค ๓๒๕) (Big Data)
3(2-2-6)
CPE 329 การคัดกรองข้อมูลทางธุรกิจ
(จธวค ๓๒๙) (Business Intelligence)
3(3-0-6)
CPE 352 วิทยาศาสตร์ข้อมูล
(จธวค ๓๕๒) (Data Sciences)
3(2-2-6)
CPE 378 การเรียนรู้ของเครื่อง
(จธวค ๓๗๘) (Machine Learning)
3(2-2-6)
CPE 383 ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยข้อมูล
(จธวค ๓๘๓) (Data Privacy and Security)
3(3-0-6)
1.4 กลุ่มฝึกวิชาชีพและโครงงาน
CPE 301 บูรณาการการเรียนและการทำงาน
(จธวค ๓๐๑) (Work Integrated Learning)
2(0-36-4)
CPE 407 โครงงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 1
(จธวค ๔๐๗) (Health Data Science Project I)
3(0-6-9)
CPE 408 โครงงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 2
(จธวค ๔๐๘) (Health Data Science Project II)
3(0-6-9)
2.  รายวิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
CHHD 304 การแพทย์แม่นยำเบื้องต้น
(จภขส ๓๐๔) (Introduction to Precision Medicine)
3(3-0-6)
CHHD 305 เทคโนโลยีทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
(จภขส ๓๐๕) (Experimental Techniques in Molecular Biology)
3(2-2-6)
CHHD 306 มะเร็งวิทยาเบื้องต้น
(จภขส ๓๐๖) (Introduction to Oncology)
3(3-0-6)
CHHD 307 โภชนศาสตร์และสุขภาพเบื้องต้น
(จภขส ๓๐๗) (Introduction to Nutrition and Health)
3(3-0-6)
CHHD 308 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
(จภขส ๓๐๘) (Clinical Microbiology)
3(3-0-6)
CHHD 309 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
(จภขส ๓๐๙) (Environmental Toxicology)
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
CPE 355 การวิเคราะห์ด้านการเงิน
(จธวค ๓๕๕) (Financial Analytics)
3(3-0-6)
CPE 356 การตลาดและโมเดลเชิงทำนาย
(จธวค ๓๕๖) (Predictive Analytics in Marketing)
3(3-0-6)
CPE 357 การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคล
(จธวค ๓๕๗) (People Analytics)
3(3-0-6)
CPE 371 ปัญญาประดิษฐ์
(จธวค ๓๗๑) (Artificial Intelligence)
3(3-0-6)
CPE 372 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(จธวค ๓๗๒) (Natural Language Processing)
3(3-0-6)
CPE 373 การประมวลผลเสียงพูด
(จธวค ๓๗๓) (Speech Processing)
3(3-0-6)
CPE 391 หัวข้อพิเศษ 1
(จธวค ๓๙๑) (Special Topic I)
1(1-0-2)
CPE 392 หัวข้อพิเศษ 2
(จธวค ๓๙๒) (Special Topic II)
2(2-0-4)
CPE 393 หัวข้อพิเศษ 3
(จธวค ๓๙๓) (Special Topic III)
3(3-0-6)
CPE 453 เครื่องสืบค้นและการเจาะหาในอินเทอร์เน็ต
(จธวค ๔๕๓) (Search Engine and Internet Mining)
3(3-0-6)
CPE 454 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(จธวค ๔๕๔) (Internet of Things)
3(3-0-6)
CPE 463 การประมวลผลรูปภาพและการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
(จธวค ๔๖๓) (Image Processing and Computer Vision)
3(3-0-6)
CPE 465 การค้นคืนสารสนเทศสื่อประสม
(จธวค ๔๖๕) (Multimedia Information Retrieval)
3(3-0-6)