วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คืออะไร? 2020-07-01T22:19:20+07:00

วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Health Data Science) คืออะไร?

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) คือศาสตร์ที่เกิดจากการหลอมรวมศาสตร์ทางความน่าจะเป็น (probability) สถิติ (Statistic) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และการเขียนโปรแกรม (Programming) เข้าด้วยกันเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาในอดีตเพื่อนำไปต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ ทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การทำนายราคาบ้านในแต่ละพื้นที่ หรือ การสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สมารถจดจำใบหน้าของคนแต่ละคนได้

วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Health Data Science) เป็นศาสตร์สาขาย่อยของวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งมีการแตกสาขาย่อยออกไปมากมายทั้งในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ธุรกิจ และสังคม โดยศาสตร์ในด้านสุขภาพนี้จะมีการเพิ่มเสริมเพิ่มเติมความรู้ไปในด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น โรคและการระบาด (Disease) กายวิภาคศาสตร์และระบบร่างกาย(Anatomy and Body System) และ ระบบบริการสุขภาพ (Healthcare System) เป็นต้น ความรู้เหล่านี้จะทำให้สามารถเข้าใจข้อมูลในแขนงของสุขภาพนี้และนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ