เกณฑ์การรับสมัคร 2020-07-01T22:42:26+07:00

เกณฑ์การรับสมัคร

หลักสูตรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามรูปแบบและช่วงเวลาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

รอบการรับ รูปแบบการรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1 Portfolio – คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– Portfolio
– เรียงความแสดงความสนใจในวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
2 Quota – นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ-ราชวิทยาลัย หรือโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
– คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2
3 Admission 1 – คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4 Admission 2 – ผลคะแนน GPAX (คิดเป็น 20%)
– ผลคะแนน ONET (คิดเป็น 30%)
– ผลคะแนน GAT (คิดเป็น 10%)
– ผลคะแนน PAT1 (คิดเป็น 20%)
– ผลคะแนน PAT2 (คิดเป็น 20%)
หมายเหตุ การรับสมัครของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ อยู่ในกลุ่ม ที่ 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบการรับในรอบนี้เป็นไปตามที่ ทปอ. กำหนด
5 Direct admission – คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– Portfolio
– เรียงความแสดงความสนใจในวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
– ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2
หมายเหตุ การรับสมัครในรอบนี้อาจจะไม่ได้เปิดรับทุกปี

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครของหลักสูตรได้จาก Facebook page ของหลักสูตร (Facebook)