อาจารย์ 2019-10-21T11:58:07+07:00

อาจารย์

ศาสตราจารย์

ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล

[email protected]

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง

[email protected]

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ

อ.ดร. ทศพร เฟื่องรอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการ

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร

[email protected]

อาจารย์

ผศ. ดร. อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์

[email protected]

อาจารย์

อ.รุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา

[email protected]

อาจารย์

ดร. ปริยวุฒิ เหราบัตย์

[email protected]

อาจารย์