ประมวลภาพบรรยากาศโครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-13.00น.
นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำเสนอโครงงานโดยมีหัวข้อนำเสนอจำนวน 8 หัวข้อจากนักเรียนทั้ง 9 กลุ่ม ดังนี้
1.Modeling Chiral molecules
2.การสืบหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในแหล่งน้ำของชุมชนหลักสี่
3.Internet of Medical Thing (IoMT)
4.Computational biology (Data sciences)
5.Medical Imaging
6.AI for Healthcare
7.Medical Device
8.Genomic Medicine
ซึ่งหลังจากเข้าร่วมการปูพื้นฐานในการทำวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการฝึกทักษะ โดยคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ นักเรียนทั้ง 18 คนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการทำโครงงานต่อไป

2020-11-17T13:23:52+07:00