พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 กันยายน 2563 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาและการทำวิจัยด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเห็นพ้องต้องกันในความสำคัญและความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการศึกษา และการทำวิจัย ด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ โดยการสร้างเสริมประสบการณ์จริง ผ่านระบบการฝึกงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นบุคลากรที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต และสามารถตอบสนองความต้องการของงานด้านเภสัชกรรมทุกแขนงในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้ระบบยาของประเทศไทยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ในระดับสากล

2020-09-17T10:51:29+07:00