การตรวจประเมินจากคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม นำโดย อาจารย์ปราโมทย์ โชติมงคล ที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานตามแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อันประกอบด้วย
– ความมีวินัย
– ความรับผิดชอบ
– ความสามัคคี

โดยสำนักงานคณบดีได้มีกิจกรรม “ทักทายปราศรัย ผูกใจสามัคคี” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความดีที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักในข้อ ความสามัคคี เพื่อหล่อหลอมให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ฯ มีความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รับฟังรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นไปตามค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านความสามัคคี มีวินัย และเปิดใจกว้าง (U- Unity) ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำแก่บุคลาคลในสำนักงานคณบดี เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมได้อย่างเข้มแข็ง

2020-08-13T17:34:05+07:00