กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่อาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 ในโครงการอาสาจุฬาภรณ์

ที่อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่อาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 ใน โครงการอาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีคณะแพทย ศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับการอบรม และมีทักษะความรู้พื้นฐานด้านการดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ โดยอาสาจุฬาภรณ์ทุกคนจะได้รับการอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เพื่อนบ้านที่เจ็บป่วยในเขตชุมชนเดียวกัน รวมทั้งช่วยประสานงานการส่งต่อผู้ที่เจ็บป่วยไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งวันนี้ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19, การคัดกรองมะเร็ง, ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูก, ความดัน เบาหวาน และไขมันในเส้นเลือดสูง มีกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การเคหะชุมชนหลักสี่ นักศึกษาและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมจำนวน 60 คน

2020-07-19T20:27:14+07:00