ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดจันทบุรี สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุลผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จำนวน คน พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดจันทบุรี สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริงสำหรับการออกหน่วยแพทย์พอ.สว. เพื่อได้สัมผัสกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ปลูกฝังค่านิยมของการมีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อจะได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศสืบไป

2020-07-15T16:17:50+07:00