โครงการบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ให้กับประชาชนไทย 15,000 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ซึ่งเป็นโครงการตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID -19 ให้กับประชาชนชาวไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยมีประวัติติดเชื้อ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ราย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมให้รายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ด้วยพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยที่ผ่านมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ ทางด้านการแพทย์ ด้วยทรงตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ และยังทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในชุมชนโดยรอบของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ในท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้ความช่วยเหลือกระจายสู่โรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคมของทุกปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2552 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงบำเพ็ญพระกุศล ด้วยโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ พระราชทานที่กอปรด้วยคุณประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยและประชาชน

สำหรับโครงการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในปี 2563 นี้ ได้พระราชทานโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 สนองพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยประชาชน อีกทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อให้กับชุมชน การตรวจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเอง รวมถึงครอบครัวและชุมชนนั้นๆ และข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลบ่งชี้การดำเนินไปข้างหน้าของการระบาดในประเทศไทยด้วย เชื่อว่าจะประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขในระดับนโยบายของประเทศชาติได้ในอนาคตประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ

“โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ covid19.cra.ac.th โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้ผู้ทีสนใจลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน และจะเริ่มให้บริการตรวจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2576 6401

2020-07-01T12:45:02+07:00