เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีโอกาสเข้าประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย โดยอาจารย์ของคณะฯ ยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนระดับชั้นม.4 – ม.6 ในด้านการพัฒนาโครงการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

2020-02-14T11:44:27+07:00