ภาพบรรยากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงานและสืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 6 –  7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม The Buffalo Amphawa อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 6 –  7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงานและสืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับกิจกรรมภายในโครงการดังกล่าว มีการทบทวนตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และมีกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากผลการสำรวจนั้น บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลด้านความเมตตากรุณา (Benevolence) ตามวัฒนธรรมองค์กร “CHULABHORN”  ดังนี้ รางวัลที่ 1 คือ ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน, รางวัลที่ 2 คือ ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล และรางวัลชมเชย คือ ผศ.พญ.ศศิกาญจน์ จำจด และอ.นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย

ทั้งนี้ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคิด Objectives and Key Results (OKRs) ที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์เกิดใหม่เป็นลำดับที่ 23 ของประเทศ

2020-02-12T14:58:57+07:00