ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00-12:00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยรับเกียรติจากรศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน NIDA เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Objectives and Key Results (OKR) ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2020-07-01T11:04:04+07:00