เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 29 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่านคุณวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุณาร่วมนำเยี่ยมชมบรรยากาศภายในศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย

2020-07-01T11:03:12+07:00