เข้าเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

ณ โรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2563 คณบดีและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โดยอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยินดีรับเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน ม.4-ม.6 ในด้านการพัฒนาโครงการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

ทั้งนี้ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จะเริ่มมาฝึกปฏิบัติงานวิจัยภายใต้ความดูแลของคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563 ในสาขาวิชาด้าน Medical Physics, Medical imaging, Medical Device, AI, IOT และ Genomic Medicine

2020-01-09T09:31:06+07:00