ภาพบรรยากาศการเข้าอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชาในชั้นปีที่ 1-3 (Early years) ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ณ University College London (UCL) สหราชอาณาจักร

ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2563 คณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ทำหน้าที่ Year Lead และ Module Lead ได้เดินทางเข้ารับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชาในชั้นปีที่ 1-3 (Early years) ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกกระบวนการของหลักสูตรของคณะฯ มีการดำเนินการด้วยมาตรฐานระดับสากล ตามแนวทางของ University College London (UCL) สหราชอาณาจักร

คณาจารย์ได้เข้าสังเกตการณ์การสอนบรรยายวิชาต่างๆ อาทิเช่น Circulation and breathing, Neuroscience and behaviour และการสอนกลุ่มย่อย (small group) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ เช่น การเรียนแบบ Collaboration, Discussion, Production เป็นต้น และร่วมออกแบบ scenario ต่างๆ ของ Clinical and Professional Practice (CPP)/Vertical modules (VM) เพื่อให้เกิดการผสมผสานกับ Horizontal modules

นอกจากนี้คณาจารย์ยังได้ร่วมฝึกปฏิบัติด้านการประเมินผลตามแนวทางของ UCL และเข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนแบบจำลองสถานการณ์จริง (Simulation) และการทำ Debriefing และเยี่ยมชมห้องฝึกทักษะทางคลินิกของ UCL

โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะฯ เกิดขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์ในองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงมีพระดำริให้ริเริ่มดำเนินการความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCL ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ Top 10 ของโลก

2019-12-26T10:27:53+07:00