การสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

 • การเตรียมเอกสารนำส่งสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ

 1. ใบสมัคร จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วทุกชุด
 2. เรียงความ จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด
 3. โครงการ จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด และจัดพิมพ์เอกสารแนบตามที่กำหนด
 4. ความเห็นหรือหนังสือรับรอง จากคณบดีหรือผู้บังคับบัญชาของสถาบันต้นสังกัด ส่งเป็นจดหมายปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครขอรับพระราชทานทุนฯ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความตั้งใจจริง ตลอดจนความสำคัญและความเป็นไปได้ของโครงการ
 5. บันทึกไฟล์ข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย
 • เอกสารใบสมัครไฟล์ Word (.doc) และ Acrobat (.pdf) พร้อมด้วยไฟล์ของข้อมูลดังรายการด้านล่าง
 • รายงานผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาไฟล์ Acrobat (.pdf) เท่านั้น
 • เอกสารหลักฐานเกียรติประวัติหรือรูปภาพกิจกรรมที่แนบมาในใบสมัครไฟล์ Acrobat (.pdf) เท่านั้น
 • รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษไฟล์ Acrobat (.pdf) เท่านั้น
 • เรียงความไฟล์ Word (.doc) และ Acrobat (.pdf)
 • โครงการไฟล์ Word (.doc) และ Acrobat (.pdf) พร้อมไฟล์รายงานผลการตรวจค่าความซ้ำซ้อนแบบละเอียด
 • รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไฟล์ Jpeg (.jpg)

** หมายเหตุ เอกสารใบสมัครและโครงการ ส่งโดยใช้ตัวหนีบกระดาษ ไม่ต้องเข้าเล่มหรือสันกาวใดๆ **

 

 • การขอรับใบสมัคร

 1. ดาวน์โหลดจากใบสมัคร  >>ใบสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ปี 2563<<         >>ใบสมัคร PDF<<
 • การส่งเอกสารการสมัคร

สามารถส่งเอกสารการสมัครที่งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวจอมสุดา สุจิธรรม โทร.02-576-6600 ต่อ 8461

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะทำการคัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกขอรับพระราชทานทุนฯ เพียง 3 คน เท่านั้น และจัดส่งไปยัง“สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”  พิจารณาต่อไป

2019-12-23T15:00:23+07:00