โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The First ACP Faculty Development Program

โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ American College of Physicians (ACP)

วันที่ 5 -7 พฤศจิกายน 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  The First ACP Faculty Development Program โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ American College of Physicians (ACP) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีหัวข้อดังนี้

  1. Engaging your learners
  2. Teaching in the Office
  3. Teaching in the Hospital
  4. State of the Art in Competency Evaluation
  5. Feedback
  6. Teaching in Small Groups
  7. Teaching Clinical Reasoning
  8. Professionalism

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้แก่อาจารย์แพทย์ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าอบรมจะต้องช่วยกันเสนอแนะและร่วมกันแสดงความคิดเห็น อีกทั้งมีการฝึกปฏิบัติ role play ในแต่ละหัวข้อ

2019-11-08T18:30:27+07:00