หัวข้อเรื่อง: การกรอกแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของอาจารย์ (PA)

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562  เวลา 12.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัย ชั้น 4 มุม D บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บรรยายโดย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ

2019-10-21T11:09:37+07:00