28 สิงหาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล, อาจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน และนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดมหาสารคาม สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริงสำหรับการออกหน่วยแพทย์พอ.สว. เพื่อได้สัมผัสกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน และได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างใกล้ชิด ปลูกฝังค่านิยมของการมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อจะได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศสืบไป

 

2019-10-11T10:30:07+07:00