21 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ รุ่น 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ และมีความภูมิใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นนักฟิสิกส์การแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา ยืดถือประโยชน์ของคนไข้เป็นหลัก ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์และเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกัน

ในการนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในรายวิชาภาคเรียนปรับพื้นฐาน ได้แก่
1. นางสาวภัทรกันย์ สุวรรณบุตร ได้คะแนนสูงสุดในวิชากายวิภาคศาสตร์
2. นางสาวณัฐกานต์ กิจทิวา คะแนนสูงสุดในวิชาฟิสิกส์รังสี
3. นายปฏิภาณ คำมณี คะแนนสูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรม

 

2019-10-11T10:32:04+07:00