หัวข้อเรื่อง: A morphological comparison of the extraforaminal ligament in the cervicothoracic region

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้น 4 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ปวรี นนทะแสน

2019-09-06T10:32:44+07:00