หัวข้อเรื่อง: Neutralization of Acidic Intracellular Vesicles by Niclosamide Inhibits Multiple Steps of the Denque Virus Life Cycle In Vitro

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้น 4  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์

2019-09-06T10:32:45+07:00