หัวข้อเรื่อง: Exercise for Health

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 21พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมบริหาร 2 ชั้น 2 มุม A บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2019-09-06T10:32:46+07:00