การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 “New Frontiers in Cancer Combat”

ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 4 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง รวมทั้งมีการรวบรวมประเด็นเพื่อเสนอแนวทางเชิงนโยบายและการให้ความรู้แก่ประชาชน ภายใต้แนวความคิดหลักของการประชุม คือ “New Frontiers in Cancer Combat”โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้รูปแบบการจัดประชุมจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การประชุมวิชาการนานาชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย และกิจกรรมภาคประชาชน นอกจากนี้ จะมีการจัดงานวิ่ง “ยุทธการต้านมะเร็ง” ในเดือนกรกฎาคม กระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของโรคนี้ โดยจะร่วมกับเครือข่ายประชาชน ผู้ป่วยและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งนี้ด้วย

2019-11-13T14:11:39+07:00