คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ร่วมกับ UCL Medical School สหราชอาณาจักร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก UCL พร้อมด้วยคณาจารย์ ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันแรก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานอาจารย์ในการเตรียมการสอนนักเรียนแพทย์ ทั้งทางทักษะ และความรู้ที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่มีการเรียนการสอน 7 ปี จะพร้อมเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2563

2019-11-13T13:39:26+07:00