นายอัฑฒ์ สิงห์ชินสุข จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ Tulane University, New Orleans, LA, USA

ปัจจุบันเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กำลังศึกษา ณ Imperial College London, Department of Bioengineering หัวข้อวิจัย The Necessity of Temporal Bandpass Filters in Contrast Emhanced Ultrasound in presence of tissue Motion เพื่อพัฒนาคุณภาพของ echocardiography

Supervisor คือ Dr Mengxing Tang และ Prof Roxie Senior

2019-09-04T00:54:07+07:00