อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Glasgow สหราชอาณาจักร

นายจิรพันธ์ เปรมสุริยา

ประวัติ จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบัน เป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กำลังศึกษา ณ Institute of Infection, Immunity & Inflammation, College of Medical, Veterinary & Life Sciences, University of Glasgow
หัวข้อวิจัย Development of highly selective protein antibiotics for the treatment of Pseudomonas aeruginosa infection เพื่อพัฒนายารักษาโรคปอดติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa

Supervisor คือ Prof. Daniel Walker และ Prof. Andrew Roe

2019-10-25T08:53:59+07:00