เสด็จไปเบลเยี่ยม ทรงหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทอดพระเนตรงานด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ เมืองเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ และด้านการวิจัยทางการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการดำเนินงานของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกนต์ เมืองเกนต์ โดยทรงมีพระปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนการสอนและการพัฒนาเพื่อจัดทำหลักสูตรด้านสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์แนวใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป

มหาวิทยาลัยเกนต์ (Ghent University) ตั้งอยู่ที่เมืองเกนต์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2360 และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประมาณ 230 หลักสูตร ใน 11 คณะ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการวิจัย โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 69 จาก 500 อันดับทั่วโลก คณะที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ คณะสัตวแพทย์ ซึ่งก่อตั้งใน พ.ศ.2476  เป็นโรงเรียนสัตวแพทย์แห่งแรกในราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 1 จาก Academic Ranking of World University ในปี พ.ศ.2560-2561 โดยได้มีการจัดหลักสูตรการศึกษาสัตวแพทย์แบบ 6 ปี ได้ 2 ปริญญา ได้แก่ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ประกอบด้วยหลักสูตรชั้นพรีคลินิก ระดับปริญญาตรี 3 ปี และ หลักสูตรชั้นคลินิก ระดับปริญญาโท 3 ปี

2019-09-04T01:02:27+07:00