โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาและการทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2564

กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาและการทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่อาจารย์ประจำคณะฯขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 -16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักการกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและด้านการศึกษา
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตรีหญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายแพทย์นรวีร์ พุ่มจันทร์ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2021-07-10T11:05:40+07:00